Chargen

Chargen

Michael Schnaitt

Zugskommandant 1 Zug

Oberbrandmeister (OBM)

Christoph Dirnberger

Gruppenkommandant 1. Zug 1. Gruppe

Oberlöschmeister (OLM)

Thomas Dirnberger

Gruppenkommandant 1. Zug 2.Gruppe

Hauptlöschmeister (HLM)

Lambert Nekula

Gruppenkommandant 1.Zug 3. Gruppe

Löschmeister (LM)

Lorenz Moser

Zugskommandant 2.Zug

Brandmeister (BM)

Stefan Handlfinger

Stellvertreter Leiter des Verwaltungsdienstes

Verwalter (V)

Matthias Enne

Gruppenkommandant 2.Zug 2.Gruppe

Löschmeister (LM)